หน้าแรก
 วันครอบครัว
 ความสุขในครอบครัว
 ครอบครัว...
 กิจกรรมวันครอบครัว
 ครอบครัวตัวอย่าง
 อาจารย์ที่ปรึกษา
 ผู้จัดทำ
               
                                                ความสุขในครอบครัว
           ชายและหญิงเมื่อถึงวัยอันสมควรก็จะมีครอบครัวด้วยการแต่งงาน และอยู่กันอย่างสามีและภรรยาซึ่งทั้งสองฝ่ายควรจะมีความรัก ความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อใจ ความเข้าใจ การรู้จักเอาใจกัน การผ่อนหนักเป็นเบา การให้อภัยต่อกัน การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข  และราบรื่นตลอดไปและหากมีลูกลูกก็จะได้อยู่ในครอบครัวที่มีสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี ที่จะช่วยให้เด็กเจริญเติบโตทั้งทางร่างกาย  และจิตใจอย่างสมบูรณ์
           อย่างไรก็ตามเราต้องยอมรับทุกครอบครัวว่าไม่อาจจะไม่เป็นสุขเสมอไป มีครอบครัวไม่น้อยที่ประสบความแตกร้าว และมีปัญหาที่ทำให้ความสงบสุขในครอบครัวลดน้อยลงหรือหมดสิ้นไป เหตุที่เป็นเช่นนั้น  อาจจะมีสาเหตุต่างๆเช่นทั้งสามีภรรยาไม่พยายามปรับตัวเข้าหากันไม่ซื่อสัตย์ต่อกันหรือนอกใจกันโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปคบชู้สู่สาว การพยายามมีอำนาจเหนือกันและกัน ไม่ยอมให้อภัยแก่กัน ปัญหาด้านการเงิน ความเฉยชาในเรื่องเพศ หรือตั้งความหวังไว้สูง การแต่งงานต้องสมบูรณ์เสมอไป บกพร่องไม่ได้
           การแต่งงานที่อยู่กินกันอย่างถาวรนั้นเป็นเพราะ "ทนข้อบกพร่อง" ความเหลว  และเลวของกันและกันไม่ได้ อย่าเรียกร้องให้มากจนเกินไป  ในสังคมไทยส่วนมากภรรยาต้องเป็นฝ่ายทนและเป็นฝ่ายปรับตัวเข้าหาสามี แต่ในปัจจุบันยุคสมัยเปลี่ยนไป การที่จะทำให้ครอบครัวมีความสุขได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย รวมไปถึงผู้เป็นลูกอีกด้วย
 
  ." Happy  hearts  make  happy  homes."
เว็บไซต์นี้ดูให้สวยด้วย IE. เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป ความละเอียด 800x600 Text Size Medium
โครงการประกวด Homepage ระดับมัธยมศึกษาเนื่องในวันครอบครัวแห่งชาติของ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สร้างสรรค์โดยนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
SITEMAP