หน้าแรก
 วันครอบครัว
 ความสุขในครอบครัว
 ครอบครัว...
 กิจกรรมวันครอบครัว
 ครอบครัวตัวอย่าง
 อาจารย์ที่ปรึกษา
 ผู้จัดทำ
 
นางสาวนภัสฤภร คุ้มดี (สา)
  เกิดวันที่ 21 กรกฎาคม 2528 อายุ 16 ปี
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์
อยู่บ้านเลขที่ 123/42 (การเคหะแห่งชาติ) หมู่ 10
ซอย 1A/1 ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
อนาคต:อยากเป็นนักวิจัย ศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ
อยากรู้อะไรดีๆ ติดต่อได้ที่...
Tel : 0-5622-5363
E-mail : [email protected]
 

 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
นางสาวอนุตรธิดา กลิ่นหอม (นุ่มจัง)
  เกิดวันที่ 15 มีนาคม 2529 อายุ 16 ปี
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์
อยู่บ้านเลขที่ 184/6 หมู่ 9
ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
อนาคต:อยากเป็นนักศึกษาที่จบจากต่างประเทศค่ะ ไปเรียนต่างประเทศ แล้วก็ทำงานต่างประเทศ
อยากสอบถามอะไรดีๆ ติดต่อได้ที่
Tel : 056-355389
Mobile : 06-679-7211
E-mail : [email protected]
 
 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
นางสาวอริสรา วันชัย (กิ๊ฟ)
  เกิดวันที่ 21 ตุลาคม 2528 อายุ 17 ปี
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์
อยู่บ้านเลขที่ 55/1 หมู่ 13 ถ.โกสีย์
ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
อนาคต:อยากเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน IT
อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่...
Mobile: 0-6214-0227
E-mail : [email protected]
 
 
เว็บไซต์นี้ดูให้สวยด้วย IE. เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป ความละเอียด 800x600 Text Size Medium
โครงการประกวด Homepage ระดับมัธยมศึกษาเนื่องในวันครอบครัวแห่งชาติของ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สร้างสรรค์โดยนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
SITEMAP