ความอ่อนแอและสภาวะวิกฤตในครอบครัว เกิดจากสาเหตุที่สำคัญ ดังนี้
         1) การขาดความพร้อมของพ่อ แม่ ในด้านต่างๆ เช่น ด้านสุขภาพ มีร่างกายแข็งแรง มีอายุเหมาะสม ไม่เป็นโรคติดต่อหรือเจ็บป่วยเรื้อรัง ด้านจิตใจอารมณ์ที่จะต้องมีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะรับภาระการ เป็นพ่อแม่ ด้านสังคม เช่น มีความรู้ ความสามารถ เพียงพอที่จะประกอบอาชีพ มีรายได้เลี้ยงครอบครัว
          2) สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันส่งผลกระทบให้ครอบครัวไม่อาจทำบทบาทหน้าที่ของตนได้อย่างสมบูรณ์และไม่อาจปรับตนเองได้ ครอบครัวที่อ่อนแอก็จะยิ่งได้รับผลกระทบรุนแรง โดยขาดสวัสดิการครอบครัวที่เหมาะสมรองรับ
          3) สังคมไม่ตระหนักในความสำคัญของครอบครัวว่าเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมจึงขาดจิตสำนึกและพลังร่วมกันจากทุกสถาบันในสังคม ที่พัฒนาครอบครัวป้องกันและแก้ไขปัญหา ครอบครัว
          4) สื่อมวลชนเป็นสถาบันสังคมที่มีอิทธิพลอย่างยิ่ง ที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมก็ยังไม่ได้ให้ความสนใจแก่การพัฒนาครอบครัวเพียงพอ  บางส่วนของสื่อมวลชนได้ตอกย้ำให้เกิดผลทางลบแก่ ผู้รับสารอย่างกว้างขวางต่อเนื่อง เช่น ปลูกฝังค่านิยมฟุ้งเฟ้อ มอมเมา การใช้ความรุนแรง พฤติกรรมที่สำส่อนทางเพศ การผลิตสื่อลามกต่างๆเหล่านี้ ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาครอบครัวให้มีคุณภาพและมีความมั่นคง

              การพัฒนาครอบครัว  มีหลัก ดังนี้
          1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันครอบครัว
               ก. ส่งเสริมให้เห็นความสำคัญและร่วมมือกันให้ครอบครัวมีบทบาทสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม
               ข. เสริมสร้างความอบอุ่นและความมั่นคงของสถาบันครอบครัว
          2) ปรับปรุงประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม สนับสนุนบทบาทสถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน สถาบันครอบครัวและองค์กรชุมชน โดยเฉพาะคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชน กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคมเพิ่มขึ้น
          3) การพัฒนาจิตใจและวัฒนธรรม ให้ผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านจริยธรรมและวัฒนธรรม โดยการรณรงค์ผ่านสื่อมวลชน ตระหนักถึงควาสำคัญของการเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต ตลอดจนส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัวและค่านิยมของสังคมในการเคารพยกย่องคนดีมีคุณธรรม

 
เว็บไซต์นี้ ดูให้สวยด้วย IE. เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป ความละเอียด 800 X 600 Text Size Medium
โครงการประกวด Home Page ระดับมัธยมศึกษาเนื่องในวันครอบครัวแห่งชาติ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
สร้างสรรค์โดยนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอ เมือง จังหวัด นครสวรรค์

SITEMAP