เด็กหญิงพรพรรณ  ทับทิมโต  ม. 1/3  เลขที่ 28


ความหมายของคำว่า " ครอบครัว "

        การที่ทุกคนคอยดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ไม่ขาดหายไปไหน
อยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาทานข้าวเย็นพร้อมกันไปมาหาสู่กัน
แม้จะแยกย้ายออกจากครอบครัวไปทำงานหรือไปเรียนที่อื่น
เมื่อมีเวลาก็กลับมาเยี่ยมพ่อ แม่ พี่ น้อง เสมอๆ


                                     [ อ่านต่อ.... ]

  เด็กหญิงวรินทรัตน์   เงินสุข  ม. 2/3 เลขที่ 28


ต้องการให้ครอบครัวเป็นอย่างไร

 
       อยากให้ครอบครัวมีเวลาให้แก่กัน อยู่ด้วยกันมากขึ้น มีความรักให้แก่กันเสมอ มีความเข้าใจให้กันมากๆ เวลามีปัญหาก็ให้คำปรึกษากัน พูดกันดีๆ เป็นครอบครัวที่อบอุ่น อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตา ให้มีมากกว่าคำว่ารัก อยากให้ครอบครัวเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิต   ครอบครัวเป็นเบ้าหล่อหลอมความเป็นคน

                                     [ อ่านต่อ.... ]

  เด็กหญิงจุติพร    ธรรมจารี   ม. 3/1   เลขที่ 19


ความประทับใจที่มีต่อครอบครัวของตนเอง

        พ่อและแม่ดูแลเอาใจใส่ข้าพเจ้าดีมากๆจนบางครั้งอาจจะมาก
เกินไปเสียด้วยซ้ำไป ข้าพเจ้าอยากได้อะไรท่านก็จะหามาให้ได้เกือบทุกอย่างทำให้ข้าพเจ้าไม่ต้องการสิ่งใดอีกแล้วเพราะครอบครัวได้
ให้ทุกอย่างแก่ข้าพเจ้าแล้ว ไม่ว่าจะเป็นความรัก ความอบอุ่น การดูแลเอาใจใส่ที่ดีรวมไปถึงทรัพย์สินเงินทองและสิ่งของต่างๆ ซึ่งทำให้ข้าพเจ้าคิดว่าช่างโชคดีกว่าหลายคนเสียอีก ข้าพเจ้าจึงประทับใจ
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นครอบครัวของข้าพเจ้า

                                     [ อ่านต่อ.... ]
:: Hilight 1 :: Hilight 2 ::

 
เว็บไซต์นี้ ดูให้สวยด้วย IE. เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป ความละเอียด 800 X 600 Text Size Medium
โครงการประกวด Home Page ระดับมัธยมศึกษาเนื่องในวันครอบครัวแห่งชาติ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
สร้างสรรค์โดยนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอ เมือง จังหวัด นครสวรรค์

SITEMAP