ชื่อ   : นายไวยวุฒิ    ชูแสง
ชื่อเล่น :  เก่ง
อายุ  : 17 ปี
ชั้น   : ม. 5/1 
โรงเรียน : นวมินทราชูทิศ  มัชฌิม
               อำเภอ เมือง จังหวัดนครสวรรค์
อนาคต  : วิศวกร ด้าน คอมพิวเตอร์
งานอดิเรก : เล่นกีฬา ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
E-mail    :

  ชื่อ   : นางสาวทักษิณา   กรไกร
ชื่อเล่น :  แอม
อายุ  : 16 ปี
ชั้น   : ม. 5/1 
โรงเรียน : นวมินทราชูทิศ  มัชฌิม
               อำเภอ เมือง จังหวัดนครสวรรค์
อนาคต  : เภสัชกร
งานอดิเรก : อ่านหนังสือ เล่นคอมพิวเตอร์
E-mail    :

  ชื่อ   : นางสาวศิราวดี   สังข์ลำไย
ชื่อเล่น :  มด
อายุ  : 17 ปี
ชั้น   : ม. 5/5 
โรงเรียน : นวมินทราชูทิศ  มัชฌิม
               อำเภอ เมือง จังหวัดนครสวรรค์
อนาคต  : นักเศรษฐศาสตร์
งานอดิเรก : สะสมเหรียญ อ่านหนังสือ
E-mail    :

             อาจารย์ชัยมงคล   เทพวงษ์

                     หมวดวิชาคอมพิวเตอร์

                            โรงเรียน นวมินทราชูทิศ  มัชฌิม

                                     อำเภอ เมือง จังหวัดนครสวรรค์

             อาจารย์กันยา   ทับทวี

                     หมวดวิชาภาษาไทย

                            โรงเรียน นวมินทราชูทิศ  มัชฌิม

                                     อำเภอ เมือง จังหวัดนครสวรรค์

Go To Top

 
เว็บไซต์นี้ ดูให้สวยด้วย IE. เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป ความละเอียด 800 X 600 Text Size Medium
โครงการประกวด Home Page ระดับมัธยมศึกษาเนื่องในวันครอบครัวแห่งชาติ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
สร้างสรรค์โดยนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอ เมือง จังหวัด นครสวรรค์

SITEMAP