หู เป็นอวัยวะที่สำคัญ มีไว้สำหรับฟังเสียง ถ้าไม่ถนอนดูแลรักษาไว้ จะทำให้หูตึง หูหนวกได้ การทำงานในที่มีเสียงดังมาก ๆ นานวันเข้าเซลล์ขนซึ่งอยู่ในอวัยวะรูปหอยโข่งในหูชั้นใน ถูกทำลายและตายไปทีละน้อย มีผลให้หูอื้อ หูตึง เมื่อเซลล์ขนตายแล้ว จะไม่สามารถรักษาหรือซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิม ทำให้เกิดหูหนวกได้

การทำงานในที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบลเอ เป็นเวลาติดต่อกันมากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน นานนับปีจะมีผลต่อมนุษย์ดังนี้
1. ผลเสียทางกายภาพ ผลเสียโดยตรงต่อประสาทหู ก่อให้เกิดการสูญเสียการได้ยินทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวร จนกลายเป็นความพิการได้
2. ผลเสียทางจิตใจ เกิดความเครียดเป็นโรคจิต โรคประสาทได้ การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ มีผลทำให้เกิดโรคกระเพาะ ความดันโลหิตสูง
3. ผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงาน เสียงที่ดังมาก ๆ จะรบกวนการทำงาน ทำให้เสียสมาธิเป็นเหตุ ให้เกิดอุบัติเหตุได้ และยังลดประสิทธิภาพการทำงานอีกด้วย


ใช้สอดเข้าไปในช่องหู โดยใช้มือด้านตรงข้ามกับหูที่จะใส่ อ้อมผ่านหลังศีรษะดึงใบหูขึ้นไปด้านหลัง อีกมือจับปลั๊กอุดหู สอดเข้าช่องหูจนกระชับ ลึกพอสมควร ระยะแรกอาจรู้สึกรำคาญ จึงค่อย ๆ เพิ่มเวลาการใส่ ครั้งแรกใส่นาน 10-30 นาทีแล้วค่อย เพิ่มมากขึ้นตามตาราง หลัง 5 วันยังรู้สึกไม่สบาย ให้เปลี่ยนแบบใหม่วันที่ ระยะเวลาในการใส่ปลั๊กอุดหู
ช่วงเช้า

30 นาที
1 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง

ช่วงบ่าย

1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง


 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 Text Size Meduum.
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2547
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค

SITEMAP