...ประวัติโรงเรียน...

    
    โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมเป็นโรงเรียนหนึ่งในจำนวน 5โรงเรียนที่อยู่ในโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ ครบ 5 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2530 ของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้โรงเรียนนี้เป็นอนุสรณ์ แห่งความตระหนักและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณให้กว้างไกลทั่วทุกทิศ จึงประกาศจัดตั้งโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ขึ้น 5 โรงเรียนตามหลักภูมิศาสตร์ของประเทศ ภาคละ 1 โรงเรียน ดังนี้
ภาคเหนือ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ที่จังหวัดเชียงใหม่
ภาคกลาง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ที่จังหวัดนครสวรรค์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ที่จังหวัดมุกดาหาร
ภาคใต้ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ที่จังหวัดสงขลา
ส่วนกลาง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
     กรมสามัญศึกษมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะจัดโรงเรียนมวมินทราชูทิศ ทั้ง 5 แห่ง ให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ 60 ห้องเรียน สามารถรับนักเรียนเข้าเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำนวน 2,700 คน โดยจัดให้โรงเรียนมีความพร้อมความสมบูณ์ ด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ วัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการ สอน ตลอดจนกำลังบุคลากร กรมสามัญศึกษาปรารถนาที่จะส่งเสริมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ 5 แห่ง ให้มีคุณภาพ มาตรฐานสูง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในด้านการบริหาร การปกครอง นักเรียนมีระเบียบวินัย มีศีลธรรมจรรยา และมีความกตัญญูกตเวทีต่อประเทศชาติ และพระมหากษัตริย์ อย่างดีเยี่ยมสมกับชื่อ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ
    โรงเรียนนวมิทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2529 สถานที่ตั้งเลขที่ 88/7 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทร. (056) 225768, ,226967, 227771 แฟกซ์ 228775 โดยใช้ค่ายลูกเสือพระบาง มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 32 ไร่ 3 งาน 29 ตารางวา ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาอนุมัติในหลักการ ให้กรมสามัญศึกษา ใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว
 
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี บนความละเอียด  800 x 600 pixels Text  Size  Medium
นายสนั่น อ้นเกตุ เลขที่ 11 และนางสาวสุกัญญา มงคลสินธุ์ เลขที่ 19  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
Copyright  2004 ; All right reserved.

SITEMAP