กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ หน้าที่ 1 | 2
ลำดับที่
นายเสมา คำจริง  หัวหน้ากลุ่มสาระ
อาจารย์ 2 ระดับ 7
ค.บ. คณิตศาสตร์

1
       
2
นางสาวอาภรณ์ กาญจนกิจโสภณ
อาจารย์ 3 รดับ 8
กศ.ม.การประเมินผล
       
3
นางนภาวรรณ กลางนภา
อาจารย์ 2 ระดับ 6
กศ.ม. คณิตศาสตร์
       
4
นางมยุรีย์ ธรรมวิมุตติ
อาจารย์ 2 ระดับ 7
ค.บ. คณิตศาสตร์
       
5
นางอัจฉรา เฉลยทรัพย์
อาจารย์ 2 ระดับ 7
กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา ชีววิทยา
       
6
นางสุวิมล อ่วมงาม
อาจารย์ 2 ระดับ 7
กศ.ม. คณิตศาสตร์
       
7
นางสาวพะเยาว์ นิติพงษ์สุวรรณ
อาจารย์ 2 ระดับ 7
กศ.ม. คณิตศาสตร์
       
8
นางริศา ปรัชญาสกุล
อาจารย์ 2 ระดับ 7
ค.บ. คณิตศาสตร์
       
9
นางลัดดา จันทร์แสง
อาจารย์ 2 ระดับ 7
กศ.ม. การวัดผลการศึกษา
       
10
นางจิรพร ฉัตรชัยการ
อาจารย์ 2 ระดับ 7
ค.บ. คณิตศาสตร์
       
   
   

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี บนความละเอียด  800 x 600 pixels Text  Size  Medium
นางสาวพรปวีณ์ ชมชาติ  เลขที่ 22  และนางสาวอรทัย อภัยนุช  เลขที่ 23
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
contact :
[email protected]

SITEMAP