สวัสดีค่ะพวกเราคือคณะผู้จัดทำเว็บไซต์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ถ้าเกิดใครมีข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะก็สามารถติดต่อเราได้นะคะ...!!!

นางสาวพรปวีณ์ ชมชาติ ( โบว์ )
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
E-mail : [email protected]


นางสาวอรทัย อภัยนุช ( จูน )
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
E-mail : [email protected]

อาจารย์ที่ปรึกษา


อาจารย์ชัยมงคล  เทพวงษ์
อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอ
ร์
   
   

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี บนความละเอียด  800 x 600 pixels Text  Size  Medium
นางสาวพรปวีณ์ ชมชาติ  เลขที่ 22  และนางสาวอรทัย อภัยนุช  เลขที่ 23
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
contact :
[email protected]

SITEMAP