ประวัติความเป็นมา
ตำบลบึงเสนาท ในอดีตเป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลแควใหญ่ ต่อมา
เมื่อปี พ.ศ. 2525 ได้แยกจากตำบลแควใหญ่ เป็นตำบล
บึงเสนาท ปัจจุบันประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน โดยมีกำนันทำหน้าที่
ปกครองดูแลตำบลบึงเสนาทมาถึงปัจจุบัน
 
สภาพทั่วไปของตำบล
เป็นที่อุดมสมบูรณ์ เป็นที่ราบลุ่ม มีบึงอยู่กลาง เป็นที่เก็บน้ำไว้
ให้ประชาชนแถบนั้นได้ใช้ทำมาหากิน ทำการเกษตร ปัจจุบันมี
ีการถมที่ทำถนนกั้นอาณาเขตบึงเพื่อเตรียมพร้อมจะสร้างมหาวิทยาลัย
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติด ต.บางม่วง และ ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ทิศใต้ ติด ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติด ต.เกรียงไกร และต.แควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันตก ติด แม่น้ำปิง ต.ปากน้ำโพ
 
 
 
 
 
   

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
SITEMAP