ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ ได้แก่
ปัญหาด้านสุขภาพ ร่างกายของวัยรุ่นยังไม่อยู่ในสภาพพร้อมที่จะมีลูก
ดังนั้นหากวัยรุ่นไปมีเพศสัมพันธ์แล้วเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมา จะให้มีความเสี่ยงสูงต่อการที่วัยรุ่นจะเป็นโรคโลหิตจาง
มีการคลอดก่อนกำหนดและอาจเป็นโรคซึมเศร้าหลังคลอดเพราะกังวลถึงอนาคตของตัวเองและ
ภาระที่ต้องเลี้ยงดูลูกนอกจากนี้หากวัยรุ่นไปทำแท้งก็อาจจะตกเลือดติดเชื้อจากเครื่องมือ
หรือสถานที่ที่ไม่ถูกสุขอนามัย ซึ่งเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
ปัญหาทางจิตใจและอารมณ์ วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ มักจะมีความรู้สึกว่าตนเองทำผิด เกิดความละอายใจ
ไม่กล้าสู้หน้าคนอื่นในสังคม อีกทั้งจะเกิดความวิตกกังวลต่ออนาคตตนเอง การคลอดลูก และการเลี้ยงดูลูก
ซึ่งปัญหาทางจิตใจและอารมณ์นี้จะลดน้อยลง ถ้าคนในครอบครัวให้อภัย
ยอมรับและเข้าใจในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของตน รวมทั้งอาจจะช่วยกันหาทางแก้ไขที่เหมาะสม
แต่หากครอบครัวไม่ยอมรับ ไม่ให้อภัย ก็อาจจะเกิดปัญหาทางสังคมตามมามากมาย เช่น การทำแท้ง การฆ่าตัวตาย
ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งเป็นต้น
ปัญหาครอบครัว เมื่อวัยรุ่นตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ ฝ่ายชายมักไม่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ
ภาระและความรับผิดชอบจึงตกอยู่กับฝ่ายหญิงและครอบครัวเพียงฝ่ายเดียว
หากครอบครัวฝ่ายหญิงเข้าใจและยอมรับในความผิดพลาดก็จะลดปัญหาต่าง ๆ ลงได้
อย่างไรก็ตามเด็กที่เกิดมาก็มักจะขาดการเลี้ยงดูที่ถูกต้องเหมาะสมเนื่องจากวัยรุ่นยังไม่มีความรู้ในการเลี้ยงดู
ไม่มีความพร้อมในการเลี้ยงดูเพราะยังไม่ได้อยู่ในวัยทำงาน จึงไม่มีรายได้มาเลี้ยงดู แม่บางคนอาจไม่สนใจดูแล
หรืออาจทำร้ายลูกตนเองเพราะไม่อยากมีลูก และเด็กจะขาดความอบอุ่นจากพ่อเพราะฝ่ายชายมักจะไม่รับผิดชอบในลูก
ปัญหาสังคม การตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจของวัยรุ่นได้ก่อให้เกิดปัญหา ได้แก่
การฆ่าตัวตายของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์เนื่องจากความกดดันต่าง ๆ การทำแท้งที่ผิดกฎหมาย
การหยุดชะงักทางการศึกษาของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ การทอดทิ้งเด็กไว้ตามโรงพยาบาลหรือสถานที่อื่น ๆ
ภาระการเลี้ยงดูเด็กของสถานสงเคราะห์การทารุณเด็กจากแม่ที่ไม่ต้องการลูก
คุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และเด็กที่เกิดมา

 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2547
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP