อังรี ดูนังต์(Henri Dunant)
พ.ศ.2372 เกิดที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
พ.ศ.2398 ร่วมก่อตั้งสมาคมวายเอ็มซีเอ(YMCA)
พ.ศ.2402ร่วมรับรู้ความโหดร้ายของการรบที่สมรภูมิซอลเฟริโน
พ.ศ.2405 ตีพิมพ์เผยแพร่หนังสือชื่อ ความทรงจำที่เมืองซอลเฟริโน
พ.ศ.2407 ก่อตั้งสภากาชาด
พ.ศ.2410 เป็นบุคคลล้มละลาย
พ.ศ.2444 ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
พ.ศ.2453 เสียชีวิตที่ไฮเดนประเทศสวิตเซอร์แลนด์

อังรี ดูนังต์ เป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งในประวัติศาสตร์การแพทย์ เขามิได้เป็นแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์ แต่เป็นนักธุรกิจชาวสวิตผู้ก่อตั้งสภากาชาด ซึ่งเป็นองค์การที่ให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากทั้งมวล

ภายหลังดูนังต์ได้บรรยายถึงประสบการณ์ที่เขาได้ไปอยู่ในสนามรบที่ซอลเฟริโน ลงในหนังสือชื่อ
ความทรงจำที่เมืองซอลเฟริโน ในหนังสือเล่นนี้เขาได้เขียนกระตุ้นให้ประเทศต่างๆ จัดตั้งหน่วยอาสาสมัครเพื่อร่วมมือกันเบาเทาทุกข์ภัยจากสงคราม และได้ส่งหนังสือดังกล่าวไปให้บุคคลที่มีอิทธิพลทั่วยุโรปด้วย ต่อมาเขาร่วมมือกับชาวสวิสจากกรุงเจนีวาอีก 4 คนก่อตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ซึ่งภายหลังได้ขยายเป็นคณะกรรมการนานาชาติแห่งสภากาชาด และในปี พ.ศ.2407 ผู้แทนจากรัฐบาล16 ประเทศได้มาชุมนุมกันที่กรุงเจนีวาเพื่อร่วมตกลงกฎเกณฑ์สำหรับการให้ความช่วยเหลือทหารผู้บาดเจ็บในสงคราม ซึ่งเรียกสนธิสัญญา เจนีวา หลังจากนั้นๆม่นานสภากาชาดสากลก็เริ่มก่อตั้งขึ้น

ในช่วงนั้นดูนังต์ไม่ได้สนใจในธุรกิจของเขาเลย เพราะได้ทุ่มเทเวลาทั้งหมดเพื่อการจัดตั้งสภากาชาด ดังนั้นเมื่อถึงปี พ.ศ.2410 ทรัพย์สินของเขาก็เริ่มร่อยหรอลง ทำให้ต้องใช้ชิวิตต่อมาอย่างยากแค้นขัดสน แต่เขายังคงอุทิศตนช่วยเหลือสังคมในลักษณะอื่นๆอย่างไม่หยุดยั้ง และในปี พ.ศ.2444 เขาก็ได้รับเกียติอย่างสูงสุดให้รับรางวัลโนเบล เป็นคนแรกในสาขาสันติภาพ
ปัจจุบันองค์การสภากาชาดที่เขาเป็นผู้ก่อตั้งขึ้น ได้ช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากทั่วโลก ตั้งแต่เหยื่อจากภัยสงคราม ผู้ประสบอุบัติเหตุและอุบัติภัยจากธรรมชาติ ตลอดจนผู้สูงอายุและผู้ที่มีร่างกายไม่สมประกอบ

 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600Text Size Medium

สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

SITEMAP