แม่ชีเทเรซา(Mother Teresa)
พ.ศ.2453 เกิดที่เมืองสกอปเย(ปัจจุบันอยู่ในยูโกสลาเวีย)
พ.ศ.2471 เดินทางไปศึกษาในประเทศไอร์แลนด์ จากนั้นได้เดินทางไปยังประเทศอินเดีย
พ.ศ.2471-2491 สอนหนังสือที่โรงเรียนมัธยมเซนต์แมรี เมืองกัลกัตตา
พ.ศ.2493 ก่อตั้ง คณะสอนศาสนาผู้ใจบุญ
พ.ศ.2508 การทำงานของ คณะสอนศาสนาผู้ใจบุญเริ่มขยายออกไปนอกประเทศอินเดีย
พ.ศ.2522 ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
สำหรับคนส่วนใหญ่แล้ว เมื่อได้ประสบปัญหาความยากไร้และความเจ็บไข้ที่มีอยู่มากมายในเมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดียพวกเขาจะรู้สึกผิดหวังและท้อแท้ แต่นั่นไม่ใช่ความรู้สึกของแม่ชีเทเรซา ปัจจุบันแม้จะอยู่ในช่วงวัย 80 แล้วก็ตาม แม่ชีผู้เปี่ยมไปด้วยความเมตตาและพลังในการทำงานสร้างสรรค์ ก็ยังคงยืนหยัดช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่น่าสงสารทั้งในกัลกัตตาและที่อื่นๆทั่วโลก

ต่อมาไม่นาน สตรีอื่นๆที่ศรัทธาได้เข้าร่วมทำงานกับแม่ชีเทเรซาในปี พ.ศ.2493 แม่ชีก็ได้ก่อตั้งกลุ่มของตนเองขึ้นชื่อว่า คณะสอนศาสนาผู้ใจบุญ

จากการเริ่มต้นอย่างง่ายๆเพียงการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเล็กๆและจัดส่งอาหารพร้อมยารักษาโรคไปยังจุดขาดแคลนงานได้ขยายกว้างออกไปมากมาย ในกัลกัตตาเพียงเมืองเดียวก็มีหน่วยงานถึง 60 แห่งแล้วซึ่งหน่วยมีหน้าที่ให้ความดูแล คนตาบอด คนชรา คนพิการ ง่อยเปลี้ยเสียขา และเด็กอนาถาถูกถอดทิ้ง ณ ที่นี้ผู้ยากไร้หลายพันคนรอดพ้นจากความตาย ส่วนผู้ที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ แม่ชีเทเรซาจะนำกลับไปที่สำนักชีเพื่อให้มีโอกาสใช้เวลา 2-3 ชม.สุดท้ายของชีวิตอย่างสงบสุข และจากไปอย่างมีศักดิ์ศรี ของความเป็นคน

ในปี พ.ศ.2522 แม่ชีเทเรซาได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจากการทำงานอุทิศตนให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยไข้ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ปัจจุบันนี้สำนักชีที่ก่อตั้งโดยแม่ชีเทเรซา มีแม่ชีเข้าร่วมอุดมการณ์มากกว่า1000คน
แม่ชีเหล่านี้อุทิศตัวเพื่อให้ความช่วยเหลือคนยากจนและคนป่วยทั้งหลายในประเทศต่างๆทั่วโลก

 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600Text Size Medium

สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

SITEMAP