หน้าแรก
                                                                   ความเป็นมา
                                  ความเป็นอยู่
 
 
                                   ประเภณี
                       ตักบาตรเทโว
               แห่ธงเข้าพรรษา
     แข่งขันฟุตบอล 7 คน
 
    การละเล่นพื้นบ้าน
 
 
     ฝ่ายดูแลหมู่บ้าน
 
             อาชีพทั่วไป
 
   ผู้จัดทำ-อาจารย์ที่ปรึกษา

เกิ่นนำ

          ตำบลอ่างทองนี้เป็นตำบลที่มีความเป็นอยู่สุขสบาย บ้านเรือนอยู่ค่อนข้างติดกันมีความรักใคร่กันในหมู่ชาวบ้าน ทุกคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตอนกลางวันชาวบ้านก็ออกไปทำงานพอตกเย็นก็กลับมารวมกันรับประทานอาหารพร้อมกันในครอบครัว ซึ่งเห็นได้ว่าในแต่ละครอบครัวจะมีความรักใคร่กันมาก

 
 
เว็บไซต์ เว็บนี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียน นวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอ เมือง จังหวัด นครสวรรค์
SITEMAP