หน้าแรก  
การย่อยอาหาร(ชีววิทยา)  
การหายใจ(ชีววิทยา)  
ส่วนประกอบของดอกไม้(ชีววิทยา)  
สมดุลกล(ฟิสิกส์)  
งาน พลังงานและโมเมนตัม(ฟิสิกส์)  
ไฟฟ้าสถิตย์(ฟิสิกส์)  
ไฟฟ้ากระแส(ฟิสิกส์)  
แอลเคน(เคมี)  
แอลคีน(เคมี)  
แอลไคน์(เคมี)  
ผู้จัดทำ  
อาจารย์ที่ปรึกษา  
 
   
 

      :ส่วนประกอบของดอกไม้
      ดอก เป็นอวัยวะสืบพันธุ์ของพืชดอก ดอกไม้ประกอบไปด้วย 4 วง คือ
   1.วงนอกสุด เรียกว่า คาลิกซ์ ประกอบด้วยกลับเลี้ยง มีสีเขียว ทำหน้าที่ป้องกันดอกตูม
   2.วงที่สอง เรียกว่า โคโนลา ประกอบด้วย กลีบดอก มีรงควัตถุสีต่างๆ ละลายอยู่ในเซลล์ ทำหน้าที่ช่วยล่อแมลง
   3.วงที่สาม เรียกว่า แอนโดรเซียม ประกอบด้วยเกสรตัวผู้ เกสรตัวผู้แต่ละอันมีก้านชูเกสรตัวผู้ และอับเรณูภายในเซลล์แม่ซึ่งจะเจริญเติบโตเป็นละอองเรณูซึ่งมีการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส
   4.วงที่สี่ เรียกว่า ยีนีเซียม ประกอบด้วยเกสรตัวเมีย เกสรตัวเมียแต่ละอับประกอบไปด้วย รังไข่ ก้านเกสรตัวเมีย และยอดเกสรตัวเมีย


    ดอกไม้จัดจำแนกได้เป็นชนิดต่างๆตามลักษณะของดอกได้ดังนี้
    - ดอกสมบูรณ์ คือ ดอกที่มีครบสี่วง
    - ดอกไม่สมบูรณ์ คือ ดอกที่มีไม่ครบสี่วง
    - ดอกสมบูรณ์เพศ คือ ดอกที่มีเกสรตัวผู้ และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกัน
    - ดอกไม่สมบูรณ์เพศ คือ ดอกที่มีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่คนละดอก

      ดอกเดี่ยว คือ ดอกไม้ที่มีก้านชูดอกเพียงก้านเดียว และมีอยู่ดอกเดียว เช่น ชบา กุหลาบ ดอกมะเขือ
     ดอกช่อ คือ ดอกไม้ที่มีก้านชูดอกอันหนึ่งแตกออกหลายดอก แต่ละดอกย่อยจะมีก้านชูดอกเป็นของตนเอง โดยติดอยู้กับก้านชูดอกรวม

     ดาว์โหลดเอกสารประกอบการเรียนเพิ่มเติมเรื่องโครงสร้างดอก เป็นไฟล์ MS Power Point จำนวน3ไฟล์
     ดาว์โหลดไฟล์ 1 [12mb]
     ดาว์โหลดไฟล์ 2 [12mb]
     ดาว์โหลดไฟล์ 3 [8mb]

 

 
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800*600 , text size medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 กลุ่ม3
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
http://www.nmm.ac.th
SITEMAP