หน้าแรก  
การย่อยอาหาร(ชีววิทยา)  
การหายใจ(ชีววิทยา)  
ส่วนประกอบของดอกไม้(ชีววิทยา)  
สมดุลกล(ฟิสิกส์)  
งาน พลังงานและโมเมนตัม(ฟิสิกส์)  
ไฟฟ้าสถิตย์(ฟิสิกส์)  
ไฟฟ้ากระแส(ฟิสิกส์)  
แอลเคน(เคมี)  
แอลคีน(เคมี)  
แอลไคน์(เคมี)  
ผู้จัดทำ  
อาจารย์ที่ปรึกษา  
 
   
 
   :สมดุลกล
   สภาพสมดุล (Equilibrium) คือ สมดุลที่เกิดขึ้นในขณะที่ วัตถุอยู่ในสภาพนิ่ง หรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว ถ้า แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์ สมดุลจะแบ่งเป็น
    1. สมดุลสถิต (Static Equilibrium) เป็นสมดุลของ วัตถุขณะอยู่นิ่ง
    2. สมดุลจลน์ (Kinetic Equilibrium) เป็นสมดุลของ วัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ (a = 0) เมื่อพิจารณาการ         เคลื่อนที่เป็นหลัก จะมีเงื่อนไขสมดุลอยู่ 2 อย่างคือ
         1. สมดุลต่อการเลื่อนที่ คือ วัตถุอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว จะมีค่า
         2. สมดุลต่อการหมุน คือ วัตถุมีอัตราการหมุนคงตัวผลรวมของโมเมนต์
             หลักที่นำมาใช้ในการคำนวณในกรณีที่วัตถุสมดุลต่อการเลื่อนท
ี่
คือ
             1. แตกแรงผลรวมของแรงทางด้านขวา = ผลรวมของแรงทางด้านซ้าย
                               ผลรวมของแรงทางด้านบน = ผลรวมของแรงทางด้านล่าง
                                     
            2. ทฤษฎีลามี (กฎของ sine)แรง 3 แรงมากระทำกันที่จุด ๆ หนึ่ง และอยู่ในภาวะสมดุล อัตราส่วนของแรงต่อ sin                 ของมุมตรงข้ามย่อมมีค่าเท่ากัน
                                     
            3. สามเหลี่ยมแทนแรงถ้ามีแรง 3 แรงกระทำร่วมกันที่จุด ๆ หนึ่ง และอยู่ในภาวะสมดุลโดยทิศของแรงทั้ง 3                 แรงตั้งฉากกับด้านทั้ง 3ของสามเหลี่ยมจะได้อัตราส่วนขนาดของแรงต่อด้านที่แรงนั้นตั้งฉากอยู่
                                       
 
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800*600 , text size medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 กลุ่ม3
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
http://www.nmm.ac.th
SITEMAP