หน้าแรก  
การย่อยอาหาร(ชีววิทยา)  
การหายใจ(ชีววิทยา)  
ส่วนประกอบของดอกไม้(ชีววิทยา)  
สมดุลกล(ฟิสิกส์)  
งาน พลังงานและโมเมนตัม(ฟิสิกส์)  
ไฟฟ้าสถิตย์(ฟิสิกส์)  
ไฟฟ้ากระแส(ฟิสิกส์)  
แอลเคน(เคมี)  
แอลคีน(เคมี)  
แอลไคน์(เคมี)  
ผู้จัดทำ  
อาจารย์ที่ปรึกษา  
 
   
 

                                                          งาน พลังงาน และโมเมนตัม
     งาน
             ในวิชาฟิสิกส์ถือว่า มีงานก็ต่อเมื่อ “มีแรงมากระทำต่อวัตถุ และมีผลทำให้วัตถุแคลื่อนที่ไปตามทิศทางของแนวแรง” งานเป็นปริมาณสเกลาร์ หาได้จากผลคูณของแรงที่กระทำต่อวัตถุกับระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปตามแนวแรง

                                                                 W = FS
                                                          W คืองาน
                                                          F คือแรง
                                                          S คือระยะทาง

     พลังงาน
            พลังงานคือ ความสามารถในการทำงาน เช่น ความร้อน แสง เสียง ไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง แรงน้ำ แรงลม แรงดึงดูด – ผลักของแม่เหล็ก เป็นต้น
            เราจะทราบว่าวัตถุจะมีพลังงานหรือไม่ก็ต่อเมื่อวัตถุนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่แอบแฝงอยู่ในตัวมันออกมาอยู่ในรูปของงานได้หรือไม่ วัตถุใดทำงานได้ แสดงว่าวัตถุนั้นมีพลังงานซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปได้ เช่น เมื่อเรากดสวิทซ์ หลอดไฟฟ้าจะให้ความสว่างและความร้อนออกมา แสดงว่าพลังงานไฟฟ้าถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อนและแสงสว่าง

     โมเมนตัม
            การที่จะหยุดการเคลื่อนที่ของวัตถุได้นั้นจะต้องมีแรงไปกระทำต่อวัตถุในทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุและแรงที่ไปกระทำต่อวัตถุนี้จะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับมวล ความเร็ว และเสลา ของวัตถุนั้น หรือ

                                                           โมเมนตัม = มวล x ความเร็ว

            ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าโมเมนตัมคือปริมาณหนึ่งซึ่งบอกสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุหรือปริมาณการเคลื่อนที่ของวัตถุหรือปริมาณการเคลื่อนที่ที่พยายามทำให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ไปข้างหน้า
            โมเมนตัมเป็นปริมาณเวกเตอร์มีทั้งขนาดและทิศทางที่มีหน่วยเป็นนิวตัน.เมตรในขณะที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่ถ้าเราต้องการทราบโมเมนตัมของวัตถุที่จุดหรือตำแหน่งใดให้เอาความเร็วของวัตถุที่จุดหรือตำแหน่งนั้นคูณกับมวลของวัตถุนั้น


 
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800*600 , text size medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 กลุ่ม3
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
http://www.nmm.ac.th
SITEMAP