หน้าแรก  
การย่อยอาหาร(ชีววิทยา)  
การหายใจ(ชีววิทยา)  
ส่วนประกอบของดอกไม้(ชีววิทยา)  
สมดุลกล(ฟิสิกส์)  
งาน พลังงานและโมเมนตัม(ฟิสิกส์)  
ไฟฟ้าสถิตย์(ฟิสิกส์)  
ไฟฟ้ากระแส(ฟิสิกส์)  
แอลเคน(เคมี)  
แอลคีน(เคมี)  
แอลไคน์(เคมี)  
ผู้จัดทำ  
อาจารย์ที่ปรึกษา  
 
   
 
   :ไฟฟ้าสถิตย์
              
กฎของคูลอมบ์"แรงดูดหรือแรงผลักระหว่างประจุไฟฟ้าเป็นสัดส่วนโดยตรงกับผลคูณระหว่างประจุ
และเป็นสัดส่วนโดยผกผันกับกำลังสองของระยะ ทางระหว่างประจุนั้น"
       
           
     F = แรงระหว่างประจุไฟฟ้า มีหน่วยเป็น นิวตัน
     Q 1 , Q 2 = ประจุไฟฟ้าทั้งสอง มีหน่วยเป็น คูลอมบ์
     R = ระยะห่างระหว่างประจุ มีหน่วยเป็น เมตร
     k = ค่าคงที่ในกฎของคูลอมบ์ = 9x10 9 Nm 2 /c

      หลักการ ประจุต่างกันจะดูดกันและประจุต่างกันจะผลักกัน
       
      
       
สนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้า คือ บริเวณรอบ ๆ ประจุไฟฟ้าที่ประจุไฟฟ้าสามารถส่งอำนาจไปถึง ถ้า Q เป็นประจุ +         จะได้รับแรงในทิศทางเดียวกับ สนามไฟฟ้า ถ้า Q เป็นประจุ - จะได้รับแรงในทิศตรงข้ามกับสนามไฟ ฟ้า
           ,    

        E = สนามไฟฟ้า มีหน่วยเป็น นิวตัน/คูลอมบ์

         Q = ประจุไฟฟ้าที่ทำให้เกิดสนามไฟฟ้า

         R = ระยะระหว่างประจุ

         k = ค่าคงที่ 9x10 9 Nm 2 /c 2

         สนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นโลหะคู่ขนานจะมีค่าคงที่ และมีค่าเท่ากับ
                       
        E = สนามไฟฟ้า

         V = ความต่างศักย์ มีหน่วยเป็น โวลต์

         d = ระยะห่างระหว่างแผ่น มีหน่วยเป็น เมตร

          จุดสะเทิน คือ ตำแหน่งที่มีความเข้มของสนามไฟฟ้า

           เป็นศูนย์

         


              

 
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800*600 , text size medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 กลุ่ม3
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
http://www.nmm.ac.th
SITEMAP