หน้าแรก  
การย่อยอาหาร(ชีววิทยา)  
การหายใจ(ชีววิทยา)  
ส่วนประกอบของดอกไม้(ชีววิทยา)  
สมดุลกล(ฟิสิกส์)  
งาน พลังงานและโมเมนตัม(ฟิสิกส์)  
ไฟฟ้าสถิตย์(ฟิสิกส์)  
ไฟฟ้ากระแส(ฟิสิกส์)  
แอลเคน(เคมี)  
แอลคีน(เคมี)  
แอลไคน์(เคมี)  
ผู้จัดทำ  
อาจารย์ที่ปรึกษา  
 
   
 

      :ไฟฟ้ากระแส

            การนำไฟฟ้า
ตัวนำไฟฟ้า เป็นตัวกลางให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านการนำไฟฟ้าเกิดจากการเคลื่อนที่ ของอิเลคตรอนอิสระ ไอออนบวก ไอออนลบ
    กระแสไฟฟ้าในตัวนำ
    
       I = กระแสไฟฟ้า มีหน่วยเป็นแอมแปร์ (A)

      Q = จำนวนประจุทั้งหมด มีหน่วยเป็นคูลอมบ์

       t = เวลาที่อนุภาคเคลื่อนที่ผ่าน มีหน่วยเป็นวินาที

      n = จำนวนอิเลคตรอนอิสระในหนึ่งหน่วยปริมาตรของตัวนำ

      e = ประจุไฟฟ้าของอิเลคตรอน = 1.6x10 -19 คูลอมบ์

      v = ความเร็วของอิเลคตรอนในตัวนำ หน่วยเป็นเมตร/วินาที

       A = พื้นที่ภาคตัดขวางของตัวนำ หน่วยเป็นตารางเมตร

       ทิศของกระแสไฟฟ้าจะมีทิศทางไปทางเดียวกับสนามไฟฟ้าหรือจากจุด ที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงไปยังจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำ
      แต่จะมีทิศทางตรงข้ามกับกระแสอิเลคตรอน(ประจุลบ)

            กฎของโอห์ม
           
"เมื่ออุณหภูมิคงที่ ค่าของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านในตัวนำ จะแปรผันตรงกับความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่าง
      ปลายทั้งสองของตัวนำนั้น"V = IR

       V = ความต่างศักย์ มีหน่วยเป็นโวลต์ (V)

        I = กระแสไฟฟ้า มีหน่วยเป็นแอมแปร์ (A)

        R = ความต่านทาน มีหน่วยเป็นโอห์ม

     ความต้านทานและสภาพต้านทาน
                      
               
R = ความต้านทาน

      = สภาพต้านทาน มีหน่วยเป็นโอห์ม-เมตร
       
       = เป็นความยาว มีหน่วยเป็นเมตร (m)
       A = พื้นที่หน้าตัด มีหน่วยเป็นตารางเมตร (m 2 )ค่าสภาพต้านทานของโลหะแต่ละชนิดจะมีค่าไม่เท่ากัน
              แต่ชนิดเดียวกันจะเท่ากันเสมอ

 

 

 

 
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800*600 , text size medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 กลุ่ม3
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
http://www.nmm.ac.th
SITEMAP