หน้าแรก  
การย่อยอาหาร(ชีววิทยา)  
การหายใจ(ชีววิทยา)  
ส่วนประกอบของดอกไม้(ชีววิทยา)  
สมดุลกล(ฟิสิกส์)  
งาน พลังงานและโมเมนตัม(ฟิสิกส์)  
ไฟฟ้าสถิตย์(ฟิสิกส์)  
ไฟฟ้ากระแส(ฟิสิกส์)  
แอลเคน(เคมี)  
แอลคีน(เคมี)  
แอลไคน์(เคมี)  
ผู้จัดทำ  
อาจารย์ที่ปรึกษา  
 
   
 
     :แอลเคน (Alkanes)
   เทพจำนงค์ แสงสุนทร (ม.ป.ป. 33) ได้กล่าวถึงแอลเคนดังนี้ แอลเคนมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พาราฟินไฮโดรคาร์บอน(Parafin Hydrocarbon) หรือเรียกสั้นๆว่า พาราฟิน คือสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่อิ่มตัวที่สุดทีสูตรทั่วไปคือ CnH2n + 2 เมื่อ n คือคาร์บอนอะตอม เริ่มตั้งแต่
n = 1,2,3,…..
   แอลเคนประกอบด้วยคาร์บอนและไฮโดรเจน พันธะระหว่าง C – C และ C – H เป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมด

      สมบัติทางกายภาพของแอลเคน
   1. แอลเคนดำรงสภาพได้ทั้ง 3 สถานะ C1 – C4 สถานะเป็นก๊าซ
       C5 – C17 สถานะเป็นของเหลว
       C18 – Cn สถานะเป็นของแข็ง
   2. จุดหลอมเหลวแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามอะตอมของคาร์บอนที่เพิ่มขึ้น
   3. จุดเดือด เพิ่มขึ้นตามคาร์บอนอะตอมที่เพิ่มขึ้น
   4. ไม่ละลายน้ำเพราะเป็นโมเลกุลไม่มีขั้ว
   5. ถ้าแอลเคนมีสูตรโมเลกุลเหมือนกันแต่สูตรโครงสร้างต่างกัน แอลเคนโซ่ตรง จุดเดือดจุดหลอมเหลวจะสูง
กว่าที่มีโซ่กิ่ง
   6. ไม่นำไฟฟ้าทุกสถานะ
   7. มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ ความหนาแน่นมากที่สุดของแอลเคนคือ 0.8 g/cm3

     สมบัติทางเคมี
   1. ปฏิกิริยาสันดาบ (conbusion) เกิดปฏิกิริยาอย่างว่องไว ไม่มีเขม่าและควัน
   2. ปฏิกิริยาแทนที่ (substitution) เกิดปฏิกิริยาได้ในที่ที่มีแสงสว่าง

 
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800*600 , text size medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 กลุ่ม3
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
http://www.nmm.ac.th
SITEMAP