หน้าแรก  
การย่อยอาหาร(ชีววิทยา)  
การหายใจ(ชีววิทยา)  
ส่วนประกอบของดอกไม้(ชีววิทยา)  
สมดุลกล(ฟิสิกส์)  
งาน พลังงานและโมเมนตัม(ฟิสิกส์)  
ไฟฟ้าสถิตย์(ฟิสิกส์)  
ไฟฟ้ากระแส(ฟิสิกส์)  
แอลเคน(เคมี)  
แอลคีน(เคมี)  
แอลไคน์(เคมี)  
ผู้จัดทำ  
อาจารย์ที่ปรึกษา  
 
   
 
        :แอลคีน (Alkenes)
   แอลคีนมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Olefin ป็นสารประกอบไฮโดรคสร์บอนที่ไม่อิ่มตัว เป็นพันธะคู่ในโมเลกุลมี 1 พันธะ มีสูตรทั่วไปคือ CnH2n
   แอลคีน ประกอบด้วยคาร์บอน และไฮโดรเจน พันธะระหว่างคาร์บอนอะตอมกับคาร์บอนอะตอม 1 ที่เป็นพันธะคู่ ส่วนคาร์บอนอะตอมกับคาร์บอนอะตอมตัวอื่น เป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมด และพันธะระหว่างคาร์บอน อะตอมกับไฮโดรเจนเจนอะตอม เป็นพันธะเดี่ยว

       สมบัติทางกายภาพของแอลเคน
   1. แอลเคนดำรงสภาพได้ทั้ง 3 สถานะ C1 – C4 สถานะเป็นก๊าซ
       C5 – C17 สถานะเป็นของเหลว
       C18 – Cn สถานะเป็นของแข็ง
   2. จุดหลอมเหลวแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามอะตอมของคาร์บอนที่เพิ่มขึ้น
   3. จุดเดือด เพิ่มขึ้นตามคาร์บอนอะตอมที่เพิ่มขึ้น
   4. ไม่ละลายน้ำเพราะเป็นโมเลกุลโคเวเลนต์ไม่มีขั้ว
   5. ไม่นำไฟฟ้าทุกสถานะ
   6. มีกลิ่นเฉพาะตัว
   7. มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ ความหนาแน่นมากที่สุดของแอลคีนคือ 0.8 g/cm3
   8. จุดเดือดจุดหลอมเหลวของแอลคีนที่มีคาร์บอนอะตอมเท่ากับแอลเคน และมีสูตรโครงสร้างเหมือนกัน จะต่ำ
       กว่าแอลเคน

     สมบัติทางเคมี
   1. ปฏิกิริยาสันดาบ (conbusion) เกิดปฏิกิริยาอย่างว่องไว มีเขม่าและควัน
   2. ปฏิกิริยารวมตัว (Addition)

 
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800*600 , text size medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 กลุ่ม3
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
http://www.nmm.ac.th
SITEMAP