หน้าแรก  
การย่อยอาหาร(ชีววิทยา)  
การหายใจ(ชีววิทยา)  
ส่วนประกอบของดอกไม้(ชีววิทยา)  
สมดุลกล(ฟิสิกส์)  
งาน พลังงานและโมเมนตัม(ฟิสิกส์)  
ไฟฟ้าสถิตย์(ฟิสิกส์)  
ไฟฟ้ากระแส(ฟิสิกส์)  
แอลเคน(เคมี)  
แอลคีน(เคมี)  
แอลไคน์(เคมี)  
ผู้จัดทำ  
อาจารย์ที่ปรึกษา  
 
   
 
    : แอลไคน์ (Alkynes)
     แอลไคน์ คือสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ไม่อิ่มตัว มีสูตรทั่วไปคือ CnH2n-2 เมื่อ n คือ
อะตอมของคาร์บอนที่เริ่มตั้งแต่ 2 แอลไคน์มีพันธะ 3 ระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนอะตอม 1 ที่นอกนั้นเป็นพันธะเดี่ยวหมด

     สมบัติทางกายภาพของแอลเคน
   1. แอลเคนดำรงสภาพได้ทั้ง 3 สถานะ C1 – C4 สถานะเป็นก๊าซ
      C5 – C17 สถานะเป็นของเหลว
      C18 – Cn สถานะเป็นของแข็ง
   2. จุดหลอมเหลวแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามอะตอมของคาร์บอนที่เพิ่มขึ้น
   3. จุดเดือด เพิ่มขึ้นตามคาร์บอนอะตอมที่เพิ่มขึ้น
   4. ไม่ละลายน้ำเพราะเป็นโมเลกุลโคเวเลนต์ไม่มีขั้ว
จุดเดือด : แอลไคน์ มากกว่า แอลเคน มากกว่า แอลคีน

     สมบัติทางเคมี
   1. ปฏิกิริยาสันดาบ (conbusion) เกิดปฏิกิริยาอย่างว่องไว มีเขม่าและควันมาก
   2. ปฏิกิริยารวมตัว (Addition) จะเกิดที่บริเวณที่มีพันธะ 3

 
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800*600 , text size medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 กลุ่ม3
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
http://www.nmm.ac.th
SITEMAP