หน้าแรก  
การย่อยอาหาร(ชีววิทยา)  
การหายใจ(ชีววิทยา)  
ส่วนประกอบของดอกไม้(ชีววิทยา)  
สมดุลกล(ฟิสิกส์)  
งาน พลังงานและโมเมนตัม(ฟิสิกส์)  
ไฟฟ้าสถิตย์(ฟิสิกส์)  
ไฟฟ้ากระแส(ฟิสิกส์)  
แอลเคน(เคมี)  
แอลคีน(เคมี)  
แอลไคน์(เคมี)  
ผู้จัดทำ  
อาจารย์ที่ปรึกษา  
 
   
 

ผู้จัดทำ

 

                                นายเจษฎา  ปู่ดี
                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
                                                           เลขที่ 3
                                                           e-mail : [email protected]

                                นายอธิปัตย์  สายสูง
                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
                                เลขที่ 17
                                e-mail : [email protected]

                                                           

 

                                นางสาวพรพรรณ  เพิ่มพิพัฒน์
                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
                                                           เลขที่ 31
                                                           e-mail : [email protected]

 

 
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800*600 , text size medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 กลุ่ม3
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
http://www.nmm.ac.th
SITEMAP