จุดประสงค์ของการจัดทำเว็บไซต์

       เพื่อต้องการให้ผู้ที่ต้องการที่จะศึกษาค้นคว้าหาความรู้ หรือ ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชน ของอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
       เพื่อต้องการทราบถึงวิถีชีวิตชุมชนของอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
       เพื่อต้องการทราบถึงสินค้าประจำตำบล (OTOP) ของอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP