21 February, 2005
การพัฒนาสื่อบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเรื่องสูตรคณิตศาสตร์ ม.4 - 5 - 6
 
เรขาคณิตวิเคราะห์
การหาระยะทาง
การหาความชันของเส้นครง
การหาจุดแบ่งครึ่งเส้นตรง
 
การหามุมระหว่างเส้นตรง 2 เส้น
พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม
   
 
 
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2547
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค
SITEMAP