21 February, 2005
การพัฒนาสื่อบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเรื่องสูตรคณิตศาสตร์ ม.4 - 5 - 6
 
ภาคตัดกรวย
วงกลม  
สมการวงกลมจุดยอด(0,0)
สมการวงกลมจุดยอด(h,k)
สมการวงกลม
วงรี
สมการวงรีจุดโฟกัสที่(c,0),(-c,0)
สมการวงรีจุดโฟกัสที่(0,c),(0,-c)
สมการวงรีจุดศูนย์กลางที่จุด(h,k)      
ขนานกับแกน x ของวงรี
ขนานกับแกน y ของวงรี
ไฮเพอร์โบลา
 
สมการไฮเพอร์โบลาโฟกัส
(c,0),(-c,0)
สมการไฮเพอร์โบลาโฟกัส
(0,c),(0,-c)
สมการไฮเพอร์โบลาจุดศูนย์กลางที่จุด(h,k)
 
ขนานกับแกน x ของไฮเพอร์โบลา
ขนานกับแกน y ของไฮเพอร์โบลา
พาราโบลา      
สมการพาราโบลาจุดโฟกัส(p,0)
สมการพาราโบลาจุดโฟกัส(-p,0)
สมการพาราโบลาจุดโฟกัส(0,p)
สมการพาราโบลาจุดโฟกัส(0,-p)
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2547
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค
SITEMAP