ตลาดของชุมชน
   
    ตลาดของชุมชนวัดส้มเสี้ยว ประกอบด้วย 2 ส่วน ใหญ่ๆได้แก่
            1.ตลาดสดประจำชุมชน จะมีอาหารสดจำพวก หมู เนื้อ ผัก อาหารทะเลจำหน่าย ตั้งแต่เวลา 6.00 น. - 17.00 น

                               
            2.ตลาดที่อยู่บริเวณชุมชน ตลาดประเภทนี้ส่วนมากจะขายของชำ และบริการต่างๆ เช่น ขายขนมทั่วไป ร้านสะดวกซื้อ
      ขายยา รับจ้างตัดเสื้อ เป็นต้น


                           
                                                                                                                                                     NEXT>>>


 
   
 
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 ,text size medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
SITEMAP