การเดินทางขนส่ง
      
การเดินทางไปจากอ.เมือง จ.นครสวรรค์ สามารถทำได้โดยการนั่งรสเมย์ สาย นครสวรรค์ - ส้มเสี้ยว
และนครสวรรค์ - บรรพตพิสัย
      1.รถเมย์สายนครสวรรค์ - ส้มเสี้ยว สามารถไปขึ้นรถที่ท่ารถบริเวณวัดโพติธาราม จ.นครสวรรค์
โดยรถเมย์สายนครสวรรค์-ส้มเสี้ยวจะมีรถออกตั้งแต่เวลา 5.30 น. - 19.30น. โดยท่ารถที่ชุมชนวัดส้มเสี้ยว
จะอยู่ตรงข้ามกับบริเวณวัดส้มเสี้ยว ซึ่งถ้าขึ้นรถเมย์สายนี้จะลงที่บริเวณชุมชนวัดส้มเสี้ยวได้เลย
      2.รถเมย์สายนครสวรรค์ - บรรพตพิสัย ท่ารถอยู่ที่บริเวณเดียวกันกับท่ารถสายนครสวรรค์ - ส้มเสี้ยว
แต่ท่ารถปลายทางจะต่างกัน โดยท่ารถปลายทางของสายนครสวรรค์ - บรรพตพิสัยจะอยู่ที่บริเวณตลาดใหม่
(ตลาดธีระชัย)ของ อ.บรรพตพิสัย แต่ก็สามารถที่จะนั่งมอเตอร์ไซต์รับจ้างข้ามสะพานที่อ.บรรพตพิสัยมายัง
ชุมชนวัดส้มเสี้ยวได้ด้วย


            

                                                                                                                                
   NEXT>>>

 
   
 
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 ,text size medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
SITEMAP