โรงเรียนในชุมชน

     ชุมชนวัดส้มเสี้ยวมีโรงเรียนตั้งอยู่ 1 แห่งคือ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) เปิดสอนตั้งแต่
ระดับชั้น อุนบาลศึกษาปีที่ 1 - 2 ช่วงชั้นที่ 1ป.1 - 3 และช่วงชั้นที่ 2 ป.4 - 6 มีช่วงชั้นละ 6 ห้อง แบ่งเป็นห้อง ก และ ข
แต่ละห้องมีนักเรียนประมาณ 40 คน


         


                     

 
   
 
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 ,text size medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
SITEMAP