ตราประจำจังหวัดและคำขวัญ

     
ตราประจำจังหวัด

   กำแพงเพชรเป็นเมืองเก่าแก่เคยเป็นเมืองลูกหลวงและเมืองหน้าด่านของสุโขทัยตราประจำจังหวัดจึงเป็นรูปกำแพงเมืองโบราณ สื่อความหมายว่าเป็นเมืองเก่สแก่ที่มีกำแพงประดุจเพชร ปัจจุบันยังคงหลงเหลือเป็นซากปรักหักพังที่ยังมีให้เห็นอยู่

     
คำขวัญ
   กำแพงเพชรเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมาแต่สมัยสุโขทัย มีมรดกทางวัฒนธรรมอันเกิดจากพระพุทธศาสนามากมาย นับแต่โบราณสถานที่ใหย่โต จนถึงพระเครื่องขนาดเล็ก และในขณะเดียวกันก้อได้ชื่อว่าเป็นเมืองนักรบผู้แกร่งกล้า ดังกำแพงเมืองที่ได้เห็นเป็นประจักษ์พยานและด้วนเหตุนี้โบาณสถานที่สร้างไว้เป็นมรดกตกทอดจึงมาดล้วนทำด้วยศิลาแลงขนาดใหญ่ สมชื่อของเมืองนอกจากนี้ยังอุดมสมบรูณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร ที่มีชื่อเสียงมากคือ กล้วยไข่ที่มีรสหวานอร่อยเป็นที่ขึ้นชื่อของเองกำแพงเพชรและนอกจากนี้ยังมีแร่ธาตุที่สำคัญคือ น้ำมันที่ อำเภอ ลานกระบือนี้คือที่มาของคำขวัญที่ว่า
     “ กรุพระเครื่อง      เมืองคนแกร่ง “
     “ ศิลาแลงใหญ่      กล้วยไข่หวาน “
              “ น้ำมันลานกระบือ “


 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมปีที่5/2
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์
SITEMAP