โบราณสถานกลุ่มที่ 3  บริเวณนอกเมืองด้านตะวันออก ประกอบด้วยโบราณสถานจำนวน 15 แห่ง มีวัดที่สำคัญ เช่น
          1. วัดกะโลทัย (วัดยม )  เป็นวัดขนาดเล็ก มีเจดีย์ประธานเป็นรูปทรงดอกบัวตูม หรือพุ่มข้าวบิณฑ์ แบบสุโขทัย เชื่อกันว่าเป็นวัดที่พระนเรศวรมหาราชเคยเสด็จมาประทับแรมเมื่อครั้งเสด็จถึงท้ายเมืองกำแพงเพชร
          2. วัดช้าง  เป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษา มีการจัดรูปแบบแผนผังคล้ายศาสนสถานของเมืองสุโขทัย คือมีคูล้อมรอบ เป็นเขตอุทกสีมามีเจดีย์ประธานเป็นทรงระฆัง ฐานสี่เหลี่ยม มีรูปปั้นช้างล้อมรอบจำนวน 16 เชือก พร้อมเจดีย์ราย วิหารจัตุรมุขและกำแพงแก้ว มีวัดที่สำคัญ เช่น

     โบราณสถานกลุ่มที่ 4 บริเวณทุ่งเศรษฐี ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง ประกอบด้วยโบราณสถานอีกหลายแห่ง มีวัดที่สำคัญ เช่น
          1. วัดพระบรมธาตุเจดียารวม  ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนครชุม ติดแม่น้ำปิง มีพระบรมธาตุเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดกำแพงเพชรเป็นเจดีย์ที่เจ้าพระยาลิไทเสด็จมาทรงสถาปนาและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน เดิมเป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ 3 องค์ ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน ต่อมาพระยาตะก่า พ่อค้าไม้ชาวกะเหรี่ยง คนในบังคับบัญชาของอังกฤษที่ได้สัมปทานทำไม้ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ทำการปฏิสังขรณ์ใหม่ โดยรวมเอาเจดีย์ทั้ง 3 องค์ สร้างเป็นองคืเดียวมีรูปทรงแบบเจดีย์พม่า
          2. วัดซุ้มกอ  เป็นวัดขนาดเล็ก ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตัวเมืองนครชุม เจดีย์ประธานมีฐานแปดเหลี่ยม มีองค์ระฆังแบบลังกา วัดนี้เคยขุดพบพระเครื่อง “ซุ้มกอ” เป็นจำนวนมาก จึงได้ชื่อว่า “วัดซุ้มกอ” ด้านหน้าเจดีย์ประธานมีวิหารเล็กหลังหนึ่ง
          3. .กำแพงป้อมทุ่งเศรษฐี  ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธินก่อนถึงตัวเมืองกำแพงเพชรเล็กน้อย จะเห็นกำแพงศิลาแลงเป็นป้อมมีใบเสมาเหลืออยู่ ตัวป้อมเป็นศิลาแลงเป็นรูปสี่เหลี่ยม และมีประตูตรงป้อมทั้งสี่ด้าน ทางด้านในมีเชิงเทิน และตรงฐานป้อมใต้เชิงเทินเป็นห้องมีทางเดินต่อกัน ตรงมุมมีป้อมยื่นออกมา 4 มุม แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 3 ด้านเท่านั้น เนื่องจากทางทิศเหนือถูกรื้อออก บริเวณป้อมยังพบพระเครื่อง เช่นพระซุ้มกอ พระลีลาเม็ดขนุน พระทุ่งเศรษฐี หรือพระกำแพงเขย่ง นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของวัดเก่าแก่อีกหลายวัด เช่น วัดซุ้มกอ วัดหนองลังกา วัดพิกุล เป็นต้น
          4. เมืองนครชุม  อยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง เป็นเมืองโบราณ กำแพงเมืองเป็นมูลดิน ขนานไปตามแม่น้ำปิง ภายในกำแพงเมืองมีวัดเก่าแก่อยู่ 2-3 วัด โดยมีวัดพระบรมธาตุอยู่ใจตรงเมือง ซึ่งเป็นวัดที่เจ้าพระยาลิไท สถาปนาในชื่อ “ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ “ ส่วนเมืองนครชุมนั้นสันนิษฐาน สร้างในสมัยสุโขทัย
          5. เมืองไตรตรึงส ์ อยู่ห่างจากตัวเมืองกำแพงเพชรลงไปทางทิศใต้ตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำปิง เป็นเมืองโบราณที่ยังมีคันกำแพงและคูเมืองที่เห็นได้ชัด ตัวเมืองเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนานไปกับแม่น้ำปิง ภายในกำแพงมีวัดอยู่ 2 วัดเรียกว่า “ วัดเจ็ดยอด “ และ “วัดพระปรางค์ “ แต่นอกกำแพงเมืองมีเจดีย์ทรงดอกบัวตูมเป็นประธานของวัดด้านหน้าเจดีย์เป็นวิหารขนาดใหญ่ ปัจจุบันเหลือแต่ฐาน นับเป็นเรื่องแปลกประหลาดที่วัดขนาดใหญ่กลับออกมาอยู่นอกเมือง
          6. ถนนพระร่วง  เป็นถนนโบราณติดต่อระหว่างเมืองสุโขทัย และเมืองกำแพงเพชร ออกประตูสะพาน โดยเลียบผ่านประตูวัดช้างไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเส้นทางมีเมืองโบราณ 2 แห่ง คือเมืองพรานกระต่ายและเมืองเพชร ( บุรี ) และมีโบราณสถานอื่นๆอีกมาก


 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมปีที่5/2
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์
SITEMAP