หน้าแรก
คำศัพท์เกี่ยวกับอารมณ์
คำศัพท์เกี่ยวกับซุปเปอร์มาเก็ต
คำศัพท์เกี่ยวกับอาหาร
คำศัพท์เกี่ยวกับยา
คำศัพท์เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา
คำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ
คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดนตรี
คำศัพท์เกี่ยวกับผัก ผลไม้
คำศัพท์เกี่ยวกับร่างกาย
คำศัพท์เกี่ยวกับภูมิอากาศและฤดูกาล
ผู้จัดทำ
อาจารย์ที่ปรึกษา
 
คำศัพท์เกี่ยวกับอารมณ์ 
เบื่อหน่าย1. tired
ง่วงเหงาหาวนอน2. sleepy
เหนื่อยหอบ3. exhausted
ร้อน4. hot
หนาว5. cold
หิวโหย6. hungry
กระหายน้ำ7. thirsty
อิ่มแปล้8. full
เจ็บป่วย9. sick/ill
มีความสุข10. happy
ปลื้มปิติ11. ecstatic
เศร้า/ไม่มีความสุข12. sad/unhappy
เป็นทุกข์13. miserable
พึงพอใจ14. pleased
ผิดหวัง15. disappointed
หัวเสีย 16. upset
ตัวอย่าง
A: Are you ...tired..?
B: No. Why do you ask? DO I Look ....tired..?
A: Yes. you do
B: I am ....exhausted.
A: Why?
B: ..............
 
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด800X600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547
โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์


SITEMAP