หน้าแรก
คำศัพท์เกี่ยวกับอารมณ์
คำศัพท์เกี่ยวกับซุปเปอร์มาเก็ต
คำศัพท์เกี่ยวกับอาหาร
คำศัพท์เกี่ยวกับยา
คำศัพท์เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา
คำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ
คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดนตรี
คำศัพท์เกี่ยวกับผัก ผลไม้
คำศัพท์เกี่ยวกับร่างกาย
คำศัพท์เกี่ยวกับภูมิอากาศและฤดูกาล
ผู้จัดทำ
อาจารย์ที่ปรึกษา
 
คำศัพท์เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
 
แสดง1. act
ประกอบชิ้นส่วน2. assemble components
อบขนม3. bake
สร้างสิ่งต่างๆ4. build things/construct things
ทำความสะอาด5. clean
ทำครัว6. cook
ส่งพิซซา7. deliver pizzas
ออกแบบอาคาร8. design buildings
วาด9. draw
ขับรถบรรทุก10. drive a truck
จัดแฟ้ม11. file
ขับเครื่องบิน12. fly an airplane
ปลูกผัก13. grow vegetables
เฝ้าตึก14. guard buildings
ตัวอย่างที่ 1
A: What do you do for a living?
B: I .... ast.
ตัวอย่างที่ 2
A: Do you know how to ...cook?
B: Yes. I have been ...cooking for years.
 
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด800X600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547
โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์


SITEMAP