หน้าแรก
คำศัพท์เกี่ยวกับอารมณ์
คำศัพท์เกี่ยวกับซุปเปอร์มาเก็ต
คำศัพท์เกี่ยวกับอาหาร
คำศัพท์เกี่ยวกับยา
คำศัพท์เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา
คำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ
คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดนตรี
คำศัพท์เกี่ยวกับผัก ผลไม้
คำศัพท์เกี่ยวกับร่างกาย
คำศัพท์เกี่ยวกับภูมิอากาศและฤดูกาล
ผู้จัดทำ
อาจารย์ที่ปรึกษา
 
คำศัพท์กีฬา

 
การเล่นสกี(ลงเขา)A. (downhill)skiing
สกี1. skis
ร้องเท้าสกี2. ski boots
สลักรัดรองเท้า3. bindings
ไม้สกี4. poles
การเล่นสกีวิบากB. cross-country skiing
สกีวิบาก5. cross-country skis
การเล่นสเกต(น้ำแข็ง)C. (ice)skating
สเกต(น้ำแข็ง)6. (ice)skates
ปลอกหุ้มใบสเกต7. skate guards
การเล่นสเกตลวดลายD. figure skating
สเกตลวดลาย8. figure skates
การเล่นเลื่อนน้ำแข็งE. sledding
เลื่อนน้ำแข็ง9. sled
ถาดเลื่อน10. sledding dish/saucer
การเล่นเลื่อนน้ำแข็งแบบทีมF. bobsledding
เลื่อนน้ำแข็งแบบทีม11. bobsled
การเล่นยานหิมะG. snowmobiling
ยานหิมะ12. snowmobile
การเล่นแผ่นเลื่อนน้ำแข็งH. tobogganing
แผ่นเลื่อนน้ำแข็ง13. toboggan
ตัวอย่าง
A: What are you going to do this weekend?
B: I am going to go ...skiing.
 
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด800X600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547
โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์


SITEMAP