หน้าแรก
คำศัพท์เกี่ยวกับอารมณ์
คำศัพท์เกี่ยวกับซุปเปอร์มาเก็ต
คำศัพท์เกี่ยวกับอาหาร
คำศัพท์เกี่ยวกับยา
คำศัพท์เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา
คำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ
คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดนตรี
คำศัพท์เกี่ยวกับผัก ผลไม้
คำศัพท์เกี่ยวกับร่างกาย
คำศัพท์เกี่ยวกับภูมิอากาศและฤดูกาล
ผู้จัดทำ
อาจารย์ที่ปรึกษา
 
คำศัพท์กิจกรรมนันทนาการ

 
การเล่นเรือใบA. sailing
เรือใบ1. sailboat
ห่วงยางชูชีพ2. life preserver
การพายเรือแคนูB. canoeing
เรือแคนู3. canoe
พาย4. paddles
การกรรเชียงเรือC. rowing
เรือกรรเชียง5. rowboat
กรรเชียง6. oars
การพายเรือไคยักD. kayaking
เรือไคยัก7. kayak
พาย8. paddle
การล่องแก่งด้วยแพยางE. (white water)/rafting
แพยาง9. raft
เสื้อชูชีพ10. life jacket
การว่ายน้ำF. swimming
ชุดว่ายน้ำ11. swimsuit/bathing suit
แว่นตาว่ายน้ำ12. goggles
หมวกว่ายน้ำ13. bathing cap
การดำน้ำใช้ท่อหายใจG. snorkeling
หน้ากากดำน้ำ14. mask
ท่อหายใจ15. snorkel
ตีนกบ16. flippers
การดำน้ำสกูบา(ใช้ถังอากาศ)H. scuba diving
ชุดดำน้ำ17. wet suit
ถังอากาศ18. (air)tank
หน้ากาก(ดำน้ำ)19. (diving)mask
การเล่นกระดานโต้คลื่นI. surfing
กระดานโต้คลื่น20. surfboard
การเล่นกระดานโต้ลมJ. windsurfing
กระดานโต้ลม21. sailboard
ใบเรือ22. sail
การเล่นสกีน้ำK. waterskiing
สกีน้ำ23. water skis
เชือกลาก24. towrope
การตกปลาL. fishing
คันเบ็ด(ตกปลา)25. (fishing)rod
กว้าน26. reel
สายเบ็ด27. (fishing)line
สวิงช้อนปลา28. net
เหยื่อ29. bait
ตัวอย่าง
C: Hello. Jimmy is sporting Goods.
D: Hello. Do you sell ....poles?
C: Yes. we do. /No. we do not.
 
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด800X600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547
โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์


SITEMAP