หน้าแรก
คำศัพท์เกี่ยวกับอารมณ์
คำศัพท์เกี่ยวกับซุปเปอร์มาเก็ต
คำศัพท์เกี่ยวกับอาหาร
คำศัพท์เกี่ยวกับยา
คำศัพท์เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา
คำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ
คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดนตรี
คำศัพท์เกี่ยวกับผัก ผลไม้
คำศัพท์เกี่ยวกับร่างกาย
คำศัพท์เกี่ยวกับภูมิอากาศและฤดูกาล
ผู้จัดทำ
อาจารย์ที่ปรึกษา
 
คำศัพท์เครื่องดนตรี


 
เครื่องสายA. strings
ซอไวโอลิน1. violin
ซอวิโอลา2. viola
ซอเชลโล3. cello
ซอเบส4. bass
กีตาร์โปร่ง5. (acoustic)guitar
กีตาร์ฮาวาย6. ukelele
กีตาร์ไฟฟ้า7. electric guitar
แบนโจ8. banjo
แมนโดลิน9. mandolin
พิณฮาร์ป10. harp
เครื่องลมไม้B. woodwinds
ขลุ่ยปิกโกโล11. piccolo
ขลุ่ยผิว12. flute
ปี่คลาริเน็ต13. clarinet
ปี่โอโบ14. oboe
ขลุ่ยเรคอร์เดอร์15. recorder
แซ็กโซโฟน16. saxophone
ปี่บาสซูน17. bassoon
เครื่องเป่าทองเหลืองC. brass
แตรทรัมเป็ต18. trumpet
แตรทรอมโบน19. trombone
แตรฮอร์ฝรั่งเศส20. french horn
แตรทูบา21. tuba
เครื่องตีD. percussion
กลองแต็ก22. drum
กลองเคตเทิล23. kettle drum
กลองบองโก24. bongos
กลองคองกา25. conga (drum)
ฉาบ26. cymbals
ระนาดเหล็ก27. xylophone
เครื่องคีย์บอร์ดE. keyboard instruments
เปียโน28. piano
ออร์แกน29. organ
เปียโนไฟฟ้า30. electric piano/digital piano
เครื่องสังเคราะห์เสียง31. synthesizer
เครื่องดนตรีอื่นๆF. other instruments
หีบเพลงชัก32. accordion
หีบเพลงปาก33. harmonica
ตัวอย่างที่ 1
A: You play the ...violin very well.
B: Thank you.
ตัวอย่างที่ 2
A: What is that noise?
B: That is my son practicing the ... drum.
 
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด800X600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547
โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์


SITEMAP