ระยะอินเตอร์เฟส (interphase)
ระยะอินเตอร์เฟส ครั้งหนึ่งเคยเรียกกันว่า ระยะพัก เพราะมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของโครโมโซม เป็นระยะที่มีเมแทบอลิซึมสูงมาก เป็นระยะเตรียมตัวที่จะเข้าสู่วัฎจักรของเซลล์ ระยะนี้กินเวลายาวนานที่สุด ในการดูเซลล์ทั่ว ๆ ไป หรือดูการแบ่งเซลล์ของรากมักพบเซลล์ในระยะนี้มีจำนวนมากที่สุด นิวเคลียสขยายขนาดใหญ่ขึ้น โครโมโซมที่มองเห็นได้จากกล้องจุลทรรศน์มีลักษณะเป็นเส้นใยขดไปมา เรียกโครโมโซมซึ่งในระยะนี้เรียกว่า โครมาทิน ซึ่งจะย้อมติดสีเข้ม ในระยะนี้มีการสังเคราะห์ โปรตีน , DNA , RNA สำหรับระยะอินเตอร์เฟสยังสามารถแบ่งย่อยออกไปได้เป็น 3 ระยะ คือ
- ระยะแรก เรียกว่า ระยะ G1 ซึ่งมาจากคำว่า gap นับจากการแบ่งเซลล์ได้เซลล์ใหม่เรียบร้อย ปริมาณ DNA ในระยะนี้เท่ากับปริมาณ DNA ของเซลล์ร่างกายทั่ว ๆ ไป เซลล์เติบโตเร็ว เริ่มมีการจำลองเซนทริโอล แต่ไม่มีการสร้าง DNA มีแต่การสร้าง RNA ชนิดต่างๆ โปรตีน และจำลองออร์แกเนล์ต่างๆ
- ระยะที่สอง เรียกระยะ S ระยะนี้เซลล์มีการเจริญเติบโต และมีการสร้าง DNA ขึ้นมาใหม่โดยการจำลอง DNA ขึ้นมาใหม่ ทำให้เห็นโครโมโซม จำลองตัวเองขึ้นมา เป็นเส้นคู่ แต่ละเส้นเรียกชื่อใหม่ ว่า โครมาทิด โครมาทิดทั้งสองเส้นมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ และมีการยึดติดกันโดยเซนโทรเมียร์ ระยะ S เป็นระยะที่มีการสร้าง DNA RNA และโปรตีนมากที่สุด
- ระยะที่สาม เรียก ระยะG2 เซลล์ยังเจริญเติบโตต่อไป แต่ไม่มีการจำลอง DNA มีแต่การจำลอง RNA และโปรตีน แต่น้อยลง ระยะนี้เตรียมพร้อมจะแบ่งเซลล์ต่อไป นิวเคลียสยังมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสอยู่ ภายในยังเห็นนิวคลีโอลัส ซึ่งอาจมีหนึ่งหรือมากกว่า ด้านนอกของนิวเคลียส เซนโทรโซม ซึ่งประกอบด้วยเซนทริโอลเริ่มแยกออกเป็น 2 ชุด ไมโครโทบูลบางส่วนเห็นเป็นรัศมีรอบ ๆ เซนโทรโซม เรียก แอสเทอร มีการสร้างเส้นใยสปินเดิล (spindle fiber) โครโมโซมจำลองตัวเองเป็น 2 โครมาทิด มาตั้งแต่ระยะ S แล้วแต่ยังมองไม่เห็นว่าแยกออกเป็นสองโครมาทิด เพราะยังคลายตัวอยู่ในรูปของโครมาทิน
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/3โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP