ระยะแอนาเฟส (anaphase)
ระยะแอนาเฟส เริ่มจากเซนโทรเมียร์ของโครโมโซมแยกออกจากกัน ทำให้โครโมโซมที่แยกเป็น 2 โครมาทิดแยกตัว เคลื่อนที่ออกจากกันไปที่ขั้ว ซึ่งโครมาทิดแต่ละแท่ง กลายเป็นโครโมโซม ใหม่ ไมโทติกสปินเดิล ดึงโครโมโซมใหม่แยกออกไปคนละขั้ว ในช่วงสุดท้ายของแอนาเฟส ทั้งสองขั้วจะมีจำนวนโครโมโซมเท่าเดิม และในจำนวนเท่าๆ กัน
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/3โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP