เมื่อเซลล์ได้รับสารอาหารเพียงพอ จะมีการสลายอาหาร เพื่อนำไปใช้ในการเสริมสร้างส่วนต่างๆ ของเซลล์ที่เสื่อมไป เนื่องจากการใช้งาน และสร้างองค์ประกอบของเซลล์เพิ่มขึ้น เซลล์จึงมีขนาดเพิ่ม ขึ้น ถ้าให้เซลล์เป็นเหมือน รูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์และ มีด้านแต่ละด้านยาวด้านละ 1 เซนติเมตร ถ้าขนาดของลูกบาศก์เพิ่มขึ้น เป็นด้านละ 2 เซนติเมตร และ 3 เซนติเมตรตามลำดับ เซลล์จะมีพื้นที่ผิวและปริมาตรเพิ่มขึ้น ซึ่งปริมาตรจะเพิ่มขึ้น ในอัตราที่สูงกว่าการเพิ่มของพื้นที่ผิว ดังจะเห็น ได้จากอัตราส่วนของพืนที่ผิวต่อปริมาตรมีค่าลดลง ซึ่ง มีผล ทำใหให้ อาหาร เข้าสุ่เซลล์ได้น้อยลง เมื่อเทียบกับปริมาตรเซลล์เพิ่มขึ้นและมีผล ต่อการนำของเสียภายในเซลล์ออกสู่นอกเซลล์ ์ได้ไม่ดีเท่าที่ควร การแบ่งเซลล์ จะช่วยให้อัต ราส่วนระหว่าง พื้นที่ผิวกับปริมาตรของเซลล์ใหม่ที่เพิ่มขึ้น การเจริญเติบโต และการขยายขนาดของสิ่งมีชีวิตเกิดจากการเพิ่มจำนวนเซลล์ การแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิตพวกยุคาริโอตประกอบด้วย 2 ขั้นตอนคือ การแบ่งนิวเคลียส และ การแบ่งไซโทพลาซึม การแบ่งนิวเคลียสสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบคือ การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิส การแบ่งแบบไมโทซิสเป็นวิธีแบ่งนิวเคลียสที่ทำให้จำนวนโครโมโซมคงที่ ส่วนการแบ่งแบบไมโอซิสเป็นการแบ่งนิวเคลียสซึ่งก่อให้เกิดการลดจำนวนโครดมโซมลงครึ่งหนึ่ง เช่น จาก 2n เป็น n หรือจาก 4n เป็น 2n เป็นต้น หลังจากการแบ่งนิวเคลียสทั้ง 2 แบบนี้จะมีการแบ่งไซโทพลาซึมตามมาเสมอ การแบ่งนิวเคลียสจะให้ระยะเวลานานกว่าการแบ่งไซโทพลาซึมมาก การแบ่งเซลล์ที่มีการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิส มักจะเรียกว่า การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส และการแบ่งเซลล์ที่มีการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิสมักจะเรียกว่า การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส ซึ่งจะได้กล่าวรายละเอียดไว้ในไมโทซิสและไมโอซิส 
   
 
 
 
 
 
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/3
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP