การแบ่งเซลล์เป็นกระบนการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกัน ก่อนที่จะมีการแบ่งเซลล์ เซลล์จะมีการเตรียมตัวให้พร้อมก่อน ระยะเวลาที่เซลล์เตรียมความพร้อมก่อนการแบ่งจนถึงการแบ่งนิวเคชลียสและไซโทพลาซึมเสร็จสิ้น เรียกว่า วัฏจักรของเซลล์ซึ่งพบเฉพาะการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส เนื่องจากเซลล์ที่ได้จากการแบ่งแบบนี้สามารถเจริญและเข้าสู่วัฏจักรของเซลล์ได้อย่างต่อเนื่อง


 
 
 
 
 
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/3
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP