1. ตอบ 3 ใน 4 ของวักจักร
2. ตอบ มีการสร้างเส้นใยสปินเดิล
3. ตอบ มีการจำลองตัวของโครโมโซมในระยะอินเตอร์เฟส
4. ตอบ มีการแบ่งไซโทพลาสซึมที่แตกต่างกัน
5. ตอบ ทำให้เซลล์ที่เกิดขึ้นใหม่มีจำนวนโครโมโซมเท่าเซลล์เดิม
6. ตอบ เพราะโครโมโซมหดตัวจนมีขนาดใหญ่ขึ้นและเคลื่อนที่มาอยู่กึ่งกลางเซลล์
7. ตอบ n เป็นสัญลักษณ์แทนจำนวนโครโมโซม 1 ชุด และ 2n แทนจำนวนโครโมโซม 2 ชุด
8. ตอบ การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสไม่เป็นวัฏจักร
9. ตอบ เพราะมีการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนโครโมโซมกัน
10. ตอบ การแบ่งไซโทพลาสซึมรอบที่ 1 ในการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสอาจไม่เกิดขึ้นกับเซลล์ทุกเซลล์
 
 
 
 
 
 
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/3
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP