1 1 1      
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 
 

ินนร กินร
ีหากเอ่ยถึงกินนรกินรีแล้ว ดูจะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีความคุ้นเคยในความรู้สึกของ
คนไทยทั่วทุกภาคหลับตานึกก็จะเห็นมนุษย์ที่มีร่างกายผสมกับนกอย่างละครึ่ง
เรื่องคนกับนก คนที่มีปีกอย่างนก นับว่าเป็นเรื่องเล่าที่ออกรสไม่ว่าชนชาต
ิไหนๆ ในโลกมักมีคนปนนกเป็นนิทานเล่ามากันนานนม
นับเป็นอภิมหาอมตนิรันดร์กาล ก็ว่าได้
การกำเนิดของพวกกินนรนั้นมีความเป็นมาหลากหลาย
มีวรรณคดีเล่มหนึ่งกล่าวถึงการกำเนิดกินนรไว้อย่างน่าสนใจ
ความว่าในกาลครั้งหนึ่งท้าวอิลราชกับบริวารได้พลัดเข้า
ไปในเขตลับแลของพระอิศวรซึ่งในเวลานั้นพระอิศวร
กำลังทรงสนุกกับการหยอกล้อพระอุมาเล่นโดยการแปลงพระองค
์เป็นสตรีจึงทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายในที่นั้นกลับกลายเป็นสตรีไปหมดสิ้น
ท้าวอิสราชกับบริวารก็ไม่เว้นกลายเป็นสตรีมีชื่อว่าอิลาซึ่ง
ต่อมาอิลากับบริวารก็ไปพบพระพุธในป่า
(น่าแปลกที่มนต์พระอิศวรยังไม่เสื่อมคลาย
แม้นออกจากบริเวณเขตลับแลไปแล้วก็ตาม)
พระพุธในป่าหลงรักนางอิลาแต่ทว่ากลับรำคาญบริวารของนาง
จึงทรงสาปว่า”เจ้าทั้งหลายจงเป็นกินนรีและอาศัยในเขตเขานี้เถิด
กูจะหามูลผลาหารมาให้กิน มิให้อดอยากและกูจะหากิมบุรุษให้เป็นสามีเจ้าทั้งหลาย
”นับว่าพระพุธท่านมีเมตตาพอควรที่อุตส่าห์หาสามีให้นางกินนรี
ท่านผู้อ่านอาจสงสัยกิมบุรุษคืออะไร กิมบุรุษ แปลว่า
บุรุษอะไรเดิมทีมีหน้าเป็นมนุษย์ตัวเป็นนก เข้าลักษณคนธรรพ์
ในคำภีร์ปรมัตถโชติกะยังอธิบายต่อไปว่ากินนรมี ๗ ประเภทเช่น

๑. เทวกินนรา
๒. จันทกินนรา
๓. ทุมกินนรา
๔. ทัณฑมาณกินนรา
๕. โกนตกินนรา
๖. สกุณกินนรา
๗. กัณณปาวุรณกินนรา

 
 
 
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Tex Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ 6000
SITEMAP