111  
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 
 


อาชีพเลี้ียงสัตว์

การเลี้ยงสัตว์ ผู้คนในตำบลท่างิ้วนิยมเลี้ยง เป็ด ไก่ หมู เป็นส่วนมากและปลาเป็นส่วนน้อย ในการเป็ดถ้าเลี้ยงในบ้านก็ต้องลงทุนสูง เช่น ต้องสร้างเรือน ซื้ออาหาร ต้องใช้นำทำความสะอาดเรือนตลอดเวลาและต้องเสียค่าจ้างคนงานในด้านต่างๆ อีกมากมาย ชาวบ้านจึงนำเป็ดไปเลี้ยงในทุ้งนาที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้ว โดยจะสูบน้ำเข้าใส่ในนาแล้วปล่อยให้เป็ดหากินหอยเป็นอาหารก็จะทำให้ประหยัดการลงทุนไปมาก
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Tex Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ 6000

SITEMAP