หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  การเตรียมดิน
  การตีกระถางเหลี่ยม
  การตกแต่งกระถาง
  การปั้นบนแป้น
  การวาดลวดลาย
  การเก็บของก่อนเข้าเตา
  การเผากระถาง
  การคัดของ
  การจำหน่าย
  ผู้จัดทำ
  อ. ที่ปรึกษา
 
การเผากระถาง
การเผากระถางนั้นเพื่อให้ดินนั้นแข็งเป็นสีแดงอิฐพร้อมที่จะเอาไปใช้งาน การเผามีขั้นตอนดังนี้
1. นำกระถางที่แห้งแล้ว เข้าเตาเผา จนสุดปลายมือจนกว่ากระถางจะเต็มเตา
2. แล้วใช้ดินหมักผสมกับน้ำให้พอเหนียว แล้วนำอิฐมาปิดเตาโดยใช้ดินที่หมักนั้นมาทารอยต่อระหว่างอิฐแทนปูน และต้องเหลือช่องไว้สำหรับใส่ฟืนด้วย
3. ใส่ไฟเข้าไปทุกช่องของเตาเพื่อให้ความร้อนของแต่ละช่องเท่ากัน
4. ในการเผานั้นเราจะใช้ ไฟแรงในวันที่ 2 เพื่อให้กระถางนั้นแข็งตัวได้ทั่วถึงกัน
5. เมือกระถางพร้อมแล้วก็จะปิดช่องที่ราใช้ใส่ฟืนทุกช่องปล่อยทิ้งไว้ 2 คืนโดยค่อยๆ เปิดช่องเพื่อระบายความร้อน
6. นำกระถางออกจากที่เผาเพื่อที่จะมาคัดชิ้นงาน
 
   

เว็บนี้แสดงผลได้ดีในความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชณิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์

SITEMAP