Home

  อาชีพของชาวเก้าเลี้ยว
-ทำนา
ชาวอำเภอเก้าเลี้ยว ประกอบอาชีพทำนาก็มากโดยส่วนใหญ่คนในเก้าเลี้ยวแทบทุกหลังคาเรือนจึงทำให้ภายในอำเภอเก้าเลี้ยวมีความเจริญรุ่งเรือง
เพราะแต่ละคนทำนาคนละหลายๆไร่และหลังจากทำนาเสร็จ ชาวบ้านจะนำเงินนั้นมาเป็นทุนในการทำงานอดิเรกต่อไป
จึงทำให้คนในอำเภอเก้าเลี้ยวมีความเป็นอยู่ที่ดีและอยู่กันอย่างสงบสุข
-ไร่อ้อย
ชาวอำเภอเก้าเลี้ยวจะปลูกข้าวสลับกับการปลูกอ้อย ดูว่าช่วงนาใครจะเหมาะกับการทำอะไร ถ้าใครจะปลูกอ้อยก็จะปลูกกันเป็นกลุ่มๆ ก็จะจ้างคนไปตัด
หรือที่เรียกว่า “การใช้แรงกัน”คือ ใครที่มีไร้อ้อยก็มาตัดได้เท่าไรก็มาจดไว้แล้วไปตัดใช้หนี้ โดยจะไม่มีการเอาเงินกัน
ช่วงเวลาที่ทำการตัดอ้อยนั้นจะเหนื่อยมากแต่เมือทำงานเสร็จก็จะหายเหนื่อย เพราะเงินที่ได้จากการขายอ้อยนั้นได้มากกว่าเงินที่ได้มาจากการขาข้าว
ดังนั้นจึงมีคนหันมาทำไร่อ้อยกันมากขึ้น
- มะลิ
ชาวเก้าเลี้ยว เพิ่งจะเริ่มหันมาปลูกมะลิกันได้ไม่นาน เพราะทำไร่ทำนาไม่ได้ การทำไร่ทำนานั้นจะต้องใช้พื้นที่มาก
แต่มะลินั้นไม่จำเป็นจะต้องใช้เนื้อที่ในการปลูกมากเท่าไรหนัก ใครที่ไม่ค่อยมีที่ดินมากนักก็สามารถปลูกมะลิแล้วเก็บส่งขายได้ โ
ดยในช่วงที่มีเทศกาลดอกมะลิจะมีราคาสูงขึ้นด้วย โดยดอกมะลินั้นชาวบ้านในแถบตำบลมหาโพธิจะปลูกมะลิเสียเป็นส่วนใหญ่ โดยที่ตำบลมหาโพธินั้น
จะเป็นพื้นที่รับและส่งดอกมะลิไปขายในกรุงเทพและชาวบ้านก็จะร้อยพวงมาลัยขายเองด้วย จึงทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบทำไร่มะลิ

 

          อำเภอเก้าเลี้ยว

          ที่ว่าการอำเภอ

          ศาลเจ้าเก้าเลี้ยว

          วัดเก้าเลี้ยว

          ตลาดชุมชน

          สะพานแม่น้ำปิง

          ของดีมีชื่อ

          อาชีพของชาวเก้าเลี้ยว

          คณะผู้จัดทำและอาจารย์ที่ปรึกษา

 
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลบนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้น ม.5/4 ปีการศึกษา 2547
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP