Home

 
คณะผู้จัดทำ
นายจิรายุ สนใจ เลขที่ 4 ชั้น ม.5/4
นายวศิกร โชติศิริ เลขที่ 15 ชั้น ม.5/4
นายประสิทธิ์ ศรีทองหลาง เลขที่ 10 ชั้น ม.5/4
นางสาว กาญชนา ทองชุบ เลขที่ 30 ชั้น ม.5/4


อาจารย์ที่ปรึกษา


นายชัยมงคล เทพวงศ์
อาจารย์หมวดวิชา คอมพิวเตอร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

 

          อำเภอเก้าเลี้ยว

          ที่ว่าการอำเภอ

          ศาลเจ้าเก้าเลี้ยว

          วัดเก้าเลี้ยว

          ตลาดชุมชน

          สะพานแม่น้ำปิง

          ของดีมีชื่อ

          อาชีพของชาวเก้าเลี้ยว

          คณะผู้จัดทำและอาจารย์ที่ปรึกษา

 
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลบนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้น ม.5/4 ปีการศึกษา 2547
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP