Home

 
ยินดีต้อนรับ สู่ อำเภอเก้าเลี้ยว


welcome to kaolaio

 

          อำเภอเก้าเลี้ยว

          ที่ว่าการอำเภอ

          ศาลเจ้าเก้าเลี้ยว

          วัดเก้าเลี้ยว

          ตลาดชุมชน

          สะพานแม่น้ำปิง

          ของดีมีชื่อ

          อาชีพของชาวเก้าเลี้ยว

          คณะผู้จัดทำและอาจารย์ที่ปรึกษา

 
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลบนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้น ม.5/4 ปีการศึกษา 2547
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP