หน้าแรก
         ตำบลต่างๆในอำเภอ
         อ่างเก็บน้ำ
         สวนรุกขชาติซับสมบูรณ
         เมืองเก่า เวสาล
         รอยพระพุทธบาท
         วัดไพศาล
         ของดีมีชื่อ
         สินค้า OTOP
         อาชีพหลัก
         อาชีพเสริม
         ผู้จัดทำ
         อาจารย์ที่ปรึกษา
 
 

 

อาชีพหลัก
อาชีพหลักเป็นอาชีพที่คนส่วนใหญ่ใช้เวลานาน อาชีพจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิประเทศของแต่ละตำบล
หรือแต่ละหมู่บ้านอาชีพหลักของชาวบ้าน ได้แก่ ทำนา ทำไร่ ทำสวน ค้าขาย เป็นต้น
1.ทำนา เป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อประเทศและชาวบ้านของอำเภอไพศาลีเป็นอาชีพที่เหมาะแก่ภูมิประเทศของอำเภอไพศาลี
2.ทำไร่,ทำสวน ทำไร่ส่วนใหญ่จะเป็นการปลูกข้าวโพด อ้อย ถั่ว พริก เป็นต้น
3.ค้าขาย ประเภทของการค้าขายจะมีความหลากหลายออกไปไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับความต้องการและแหล่งเงินทุน


 

เว็บไซต์นี้แสดงผลบนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2547
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP