หน้าแรก
         ตำบลต่างๆในอำเภอ
         อ่างเก็บน้ำ
         สวนรุกขชาติซับสมบูรณ
         เมืองเก่า เวสาล
         รอยพระพุทธบาท
         วัดไพศาล
         ของดีมีชื่อ
         สินค้า OTOP
         อาชีพหลัก
         อาชีพเสริม
         ผู้จัดทำ
         อาจารย์ที่ปรึกษา
 
 

 

คณะผู้จัดทำ
นางสาว อนุรนันท์ ยศสมบัติ ชั้น ม.5/4 เลขที่ 31
นางสาว สินีนาฏ โฉมศรี ชั้น ม.5/4 เลขที่ 23
นางสาว จุฑามาศ ยอดรัตน์ ชั้น ม.5/4 เลขที่ 25


 

เว็บไซต์นี้แสดงผลบนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2547
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP