การพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

 

สถานศึกษา

ตำบลนครสวรรค์ตกนับเป็นตำบลที่มีสถานศึกษามาก และเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา

1.โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
2. โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
3. โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
4. โรงเรียนมารีวิทยา
5. โรงเรียนเซนโยเซฟนครสวรรค์
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7. มหาวิทยาลัยภาคกลาง

 
 
SITEMAP